Reklamační řád

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží (venkovní sprchy a doplňky) společnosti PlanBath Studio s.r.o., IČ:06025111, DIČ: CZ06025111 se sídlem Herrova 1459/5, 148 00 Praha 4 (dále jako „prodávající“)

1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího. 

1.3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 2. ZÁRUKA NA JAKOST

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

2.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.

2.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

2.1.3. je věc v odpovídajícím množství

2.1.4. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů

2.2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2.3. Kupující je povinen při převzetí od dopravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

3.    ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

3.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese: Urešova 1757, 148 00 Praha 4 v  pracovní době (pondělí - pátek 9-17 hod.)

3.3. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a záručního listu. Je třeba vyplnit Reklamační formulář a zaslat jej na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího studio@planbath.com.

3.4. Kupující nemá právo uplatnit  reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

4. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

4.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začínáý běžet dnem převzetí zboží kupujícímu, který je uveden v daňovém dokladu nebo na jiném takovém dokumentu.

4.3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží min. 24 měsíců. U vybraného zboží je lhůta delší.

4.4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud zboží kupující užívá, ačkoliv o vadě ví.

4.5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže využívat.

4.6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 3 pracovních dnů, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

4.7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

4.8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

5. VYJÍMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

5.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

5.1.1. je-li vada zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny

5.1.2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží

5.1.3. vada na zboží v znikla opotřebením způsobený obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci

5.1.4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře opotřebení, které mělo zboží v době převzetí kupujícím

5.1.5. mechanické poškození zboží

5.1.6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obslouhou nebo zanedbámím péče o zboží

5.1.7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů

5.1.8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými na mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno

5.1.9. poškození v důsledku vyšší moci

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ve vztahu ke splnění povinností dle par. 14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 31.05.2019

Naposledy prohlížené výrobky